niedziela, 16 stycznia 2011

Instrumenty realizacji polityki pieniężnej


Bank centralny reguluje podaż pieniądza, aby stabilizować złotego i ograniczać inflację.
Instrumenty:
- stopa rezerw obowiązkowych – wynosi 5% od zgromadzonych wkładów, 90% tej rezerwy jest trzymane na nieoprocentowanym rachunku w NBP, 10% pozostaje w kasach banków komercyjnych. Stopa rezerw zwiększa koszt pieniądza pozyskiwanego przez bank; rezerwy nie uczestniczą w obiegu, nie uczestniczą w kreacji pieniądza.
- polityka redyskonta składa się z:
  1) określenia warunków, jakie muszą spełniać papiery wartościowe przyjmowane do redyskonta
  2)ustalenie stopy dyskontowej (po jakiej kupowane są papiery wartościowe)
  3) wyznaczanie kontyngentów, czyli łącznej kwoty papierów wartościowych nabywanych od poszczególnych banków w ciągu 12 miesięcy (weksle z terminem płatności do 6 miesięcy)
- polityka lombardowa – polega na udzielaniu kredytów pod zastaw bonów skarbowych lub obligacji. Kwota wykorzystanego kredytu max 80% wartości nominalnej papierów wartościowych. Stosuje się oprocentowanie zmienne, teraz 6,75%.
- operacje otwartego rynku
  1) operacje bezwarunkowej sprzedaży i zakupu bonów skarbowych
  2) operacje warunkowej sprzedaży i zakupu bonów skarbowych
  3) sprzedaż bonów pieniężnych NBP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz